HỘI LHTN VIỆT NAM THÀNH PHỐ MỸ THO
CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP TP MỸ THO 
***
Mỹ Tho, ngày 15 tháng  3 năm 2024

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ MỸ THO

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: TÊN GỌI, BIỂU TƯỢNG
Tên tiếng Việt CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP THÀNH PHỐ MỸ THO
Biểu tượng
 
ĐIỀU 2: TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp thành phố Mỹ Tho (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các thanh niên trong thành phố Mỹ Tho (thành viên chính) và các huyện thành lân cận (thành viên danh dự). Câu lạc bộ đoàn kết, tập hợp các thanh niên không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển cơ sở, doanh nghiệp, công ty và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên trẻ Mỹ Tho nói riêng và lực lượng thanh niên tỉnh Tiền Giang nói chung; đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

 
ĐIỀU 3: PHẠM VI, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
 1. Câu lạc bộ hoạt động trên địa bàn Mỹ Tho và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở, doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.
 2. Câu lạc bộ hoạt động chịu sự tham mưu và lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Mỹ Tho và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Mỹ Tho (trong phong trào thanh niên), chịu sự quản lý nhà nước của Thành Đoàn Mỹ Tho, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG:
 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ.

CHƯƠNG 2: QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

ĐIỀU 5: QUYỀN HẠN
 1. Tuyên truyền mục đích của hội.
 2. Đại diện cho lực lượng thanh niên khởi nghiệp trong các mối quan hệ trong và ngoài thành phố theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.
 3. Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn Mỹ Tho hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
 4. Hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp trong việc phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp; Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa hội viên với lãnh đạo thành phố , tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp khác.
 5. Phối hợp bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng thanh niên trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của thanh niên trong thành phố.
 6. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.
 7. Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 8. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.
 
ĐIỀU 6: NHIỆM VỤ
 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ. Tổ chức, hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Câu lạc bộ để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Câu lạc bộ.
 4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật.
 5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ hội theo quy định của pháp luật.
 6. Đóng góp xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Câu lạc bộ.
 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Câu lạc bộ theo đúng quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CHƯƠNG 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỦ NHIỆM VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM

ĐIỀU 7: BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ
1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ do thành viên Câu lạc bộ hiệp thương trong số các hội viên của Câu lạc bộ. Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Câu lạc bộ. 
 • Định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Mỹ Tho.
 • Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của Câu lạc bộ;
 • Phân công trách nhiệm trong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Hội viên để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Câu lạc bộ;
 • Xét công nhận hội viên, thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ đã được Hội LHTN Việt Nam thành phố Mỹ Tho phê duyệt;
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về việc thu, chi tài chính của Câu lạc bộ.
2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:
 • Ban Chủ nhiệm hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ đã được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Mỹ Tho phê duyệt;
 • Ban Chủ nhiệm mỗi quý họp 1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ Nhiệm hoặc trên 2/3 tổng số thành viên Câu lạc bộ;
 • Các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm là hợp lệ khi có 2/3 tổng số hội viên Ban Chủ nhiệm tham gia dự họp. Ban Chủ nhiệm có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chủ nhiệm quyết định;
 • Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chủ nhiệm được thông qua khi có trên 2/3 tổng số hội viên dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ nhiệm .
 
ĐIỀU 8: CHỦ NHIỆM, PHÓ CHỦ NHIỆM
 1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm điều hành chung và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt hoạt động của Câu lạc bộ; có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ; quản lý việc thu, chi tài chính của Câu lạc bộ; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ với người có trách nhiệm và cơ quan chủ quản.
 2. Phó chủ nhiệm: Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm thay mặt Chủ nhiệm giải quyết các công việc khi được Chủ nhiệm phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về những công việc của mình được giao. 
 3. Định kỳ 5 năm, Câu lạc bộ sẽ kiện toàn và bầu cử lại Ban chấp hành gồm 1 Chủ nhiệm, 2 Phó chủ nhiệm và 3 ủy viên bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm của tập thể anh chị em Câu lạc bộ.
 

CHƯƠNG 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

ĐIỀU 9: HỘI VIÊN, TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN
1. Hội viên của Câu lạc bộ gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự:
 • Hội viên chính thức: Công dân Việt Nam có quê quán Mỹ Tho, Tiền Giang (tại thời điểm kết nạp) từ 18 đến 45 tuổi (Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ủy ban Hội LHTN thành phố Mỹ Tho quyết định) đang là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế (gọi chung là doanh nghiệp), lãnh đạo Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập Hội.
 • Hội viên danh dự: Những hội viên xuất sắc ngoài địa bàn thành phố, các cá nhân tiêu biểu của các ngành có uy tín xã hội, nhiệt tình đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Câu lạc bộ.
2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: 
– Các thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế, Lãnh đạo Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trong Mỹ Tho, tán thành quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ, tự nguyện và có đơn xin gia nhập đều được xét để công nhận là hội viên chính thức.
 
ĐIỀU 10: QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN
 1. Được hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Câu lạc bộ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ, được tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ và Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Câu lạc bộ theo quy định; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.
 4. Được giới thiệu hội viên mới.
 5. Được khen thưởng theo quy định của Câu lạc bộ.
 6. Được cấp thẻ hội viên Câu lạc bộ.
 7. Được ra khỏi Câu lạc bộ khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 8. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chủ nhiệm.
 
ĐIỀU 11: NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Câu lạc bộ.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lảnh đạo và chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Câu lạc bộ.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.
 
ĐIỀU 12: THỦ TỤC, THẨM QUYỀN KẾT NẠP HỘI VIÊN – THỦ TỤC LOẠI TRỪ HỘI VIÊN
 1. Tập thể, cá nhân muốn vào Câu lạc bộ phải có đơn tự nguyện xin gia nhập Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét, quyết định kết nạp và cấp giấy chứng nhận hội viên;
 2. Khi muốn ra khỏi Câu lạc bộ, hội viên viết đơn, được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng ý để xoá tên trong danh sách hội viên;
 3. Hội viên không còn là lãnh đạo, đại diện của doanh nghiệp thì đương nhiên không còn là hội viên.
 4. Quy định về thời gian xem xét hoạt động để kết nạp thành viên chính thức: là 3 tháng hoạt động; trong thời gian này lãnh đạo và Ban chủ nhiệm xem xét tình hình hoạt động thực tế của các thành viên mới để lên kế hoạch kết nạp theo quy định 
 5. Quy định về việc cho ngưng tham gia Câu lạc bộ: với các lý do sau
 • Tự nguyện rời khỏi với lý do cá nhân.
 • Thành viên không tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ dưới 50% kế hoạch (họp định kỳ, cà phê doanh nghiệp…) mà không có lý do chính đáng.
 • Hoạt động không đúng mục đích khi tham gia vào Câu lạc bộ: lợi dụng hình ảnh của lãnh đạo, Câu lạc bộ dưới mọi hình thức để trục lợi cá nhân.
 • Không tham dự tất cả cuộc họp Quý trong 1 năm. (4 cuộc họp/ năm)
 • Gây chia rẽ nội bộ, phát ngôn thiếu kiểm soát làm mất đi uy tín của lảnh đạo và Câu lạc bộ. (vi phạm lần đầu BCH nhắc nhở, lần sau BCH đề xuất cho cá nhân đó rời Câu lạc bộ)

CHƯƠNG 5: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

ĐIỀU 13: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC SINH HOẠT
 1. Địa điểm sinh hoạt Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho người tham dự. 
 2. Câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ ít nhất 03 tháng/ lần. Trong trường hợp cần thiết thì tổ chức sinh hoạt nhiều hơn. Thời gian sinh hoạt do Ban Chủ nhiệm quyết định phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của câu lạc bộ.
 3. Câu lạc bộ sinh hoạt độc lập hoặc lồng ghép với các buổi hoạt động.
 4. Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo công khai về kế hoạch thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt hoặc gửi giấy mời trước 03 ngày để thành viên biết tham gia sinh hoạt. 
 
ĐIỀU 14: NỘI DUNG SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
Câu lạc bộ sinh hoạt các nôị dung liên quan đến sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiêp. Đánh giá rút kinh nghiệm những  lần hoạt động.
 

CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

ĐIỀU 15: TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ
1. Tài chính của Câu lạc bộ
a) Nguồn thu của Câu lạc bộ:
 • Lệ phí gia nhập Câu lạc bộ, hội phí hàng năm của hội viên;
 • Thu từ các hoạt động của hội theo quy định của pháp luật;
 • Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);
 • Các khoản thu hợp pháp khác.
b) Các khoản chi của Câu lạc bộ:
 • Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội;
 • Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Câu lạc bộ
 
ĐIỀU 16: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ
 1. Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Câu lạc bộ.
 2. Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Ban Chủ nhiệm ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Câu lạc bộ.
 

CHƯƠNG 7: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

ĐIỀU 17: KHEN THƯỞNG
 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Câu lạc bộ, hội viên có thành tích xuất sắc được Câu lạc bộ khen thưởng hoặc được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ hội theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động.
 
ĐIỀU 18: KỶ LUẬT
 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Câu lạc bộ, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách hoặc khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ tùy theo mức độ vi phạm.
 2. Hội viên vi phạm các hình thức kỷ luật nếu gây thiệt hại về tài sản, tài chính thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định. 
 3. Hội viên bị kỷ luật hình thức khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ thì bị thu hồi thẻ hội viên.
 4. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ
 

CHƯƠNG 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 19: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ
Chỉ có hội nghị thành viên Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp thành phố Mỹ Tho mới có quyền sửa đổi, bổ sung quy chế này. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế phải được 2/3 số đại biểu chính thức có mặt tại hội nghị tán thành và được Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Mỹ Tho phê duyệt.
 
ĐIỀU 20: HIỆU LỰC THI HÀNH
 1. Điều lệ này gồm 08 Chương, 20 Điều đã được Câu lạc Bộ thông qua ngày —– tháng —– năm —— tại Thành phố Mỹ Tho và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Mỹ Tho.
 2. Ban Chủ nhiệm Câu Lạc Bộ thanh niên khởi nghiệp thành phố Mỹ Tho có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế này./.
 
TM. BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP 
CHỦ NHIỆM
CAO HỮU TÀI (Đã ký)
Xác nhận của Ủy ban Hội LHTN thành phố Mỹ Tho