Nước ngọt trên miền đất khát,  mát lòng người dân vùng hạn mặn tại Gò Công Đông

.
.
.